Odpowiedzi:

1. Co to jest biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe to podmiot prawny, działający przede wszystkim w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz przepisy księgowe. Zasadniczym zadaniem każdego biura rachunkowego jest prowadzenie spraw księgowo-rachunkowych i podatkowych Klientów np.: ksiąg przychodów i rozchodów, spraw kadrowych, w tym głównie związanych z wynagrodzeniami pracowników firmy Klienta, prowadzenie rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT).

2. Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy  zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Krótka charakterystyka zawodu:

  • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
  • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
  • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
  • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
  • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji;
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
  • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
  • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi Klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

3. Czy w ramach współpracy mogę liczyć na porady i ile to kosztuje?

Priorytetem jest satysfakcja oraz bezpieczeństwo księgowo-podatkowe Klienta. W zdecydowanej większości przypadków zadawane przez Państwa pytania dotyczą bieżącej współpracy z biurem i ze mną, jako doradcą podatkowym, więc są udzielane nieodpłatnie. Dopiero w przypadku zupełnie nowych zadań, które chcielibyście Państwo zlecić do realizacji w drodze indywidualnej rozmowy ustalamy formę i wysokość rozliczenia. Podjęte sprawy doprowadzamy do końca, a na każde pytanie jest udzielana odpowiedź.

4. Czy będę musiał kontaktować się z urzędami jak US, ZUS itd?

Z chwilą podjęcia współpracy i udzielenia stosownego pełnomocnictwa praktycznie całość kontaktów z urzędami przejmuje na siebie biuro rachunkowe, tym samym wyręczając Państwa w tej kwestii, zaoszczędzając czas, pieniądze i nerwy. Państwa rola zostaje w tym przypadku ograniczona do niezbędnego minimum.

5. Co w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego lub ZUS?

W takim przypadku uczestniczymy po stronie Klienta w kontroli przeprowadzanej przez US lub ZUS. Dysponując wiedzą, a także posiadając praktyką w tego typu sprawach, ale również znając praktycznie wszystkie sprawy z zakresy księgowości, podatków oraz kadrowo-płacowe naszego Klienta jesteśmy w stanie praktycznie przejąć cały ciężar kontroli na swoje barki i doprowadzić sprawę do zakończenia.

6. Co to jest polisa OC biura rachunkowego i doradcy podatkowego?

Biuro rachunkowe i doradca podatkowy są odpowiedzialni za sprawy księgowo-podatkowe powierzone przez Klientów i z tego tytułu ponoszą odpowiedzialność. Gwarancją bezpieczeństwa i spokoju każdego Klienta jest właśnie polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która jest związana ze świadczonymi przez biuro i doradcę podatkowego usługami. Innymi słowy biuro i doradca podatkowy pokrywają ewentualne szkody wynikające z jakiegokolwiek błędu powstałego z ich winy. Spokój i bezpieczeństwo Klienta jest w tym przypadku gwarantowane.

7. Czy będę miał dostęp do swoich dokumentów, rozliczeń, faktur?

Dokumenty Państwa firmy znajdują się w siedzibie biura rachunkowego przy ul. 1 Maja 17 lok. 8 w Żyrardowie. Wgląd w dokumenty mają Państwo zapewniony w godzinach pracy biura.