Najnowsze orzecznictwo:

1. Wyrok WSA w Gdańsku z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 420/16 – Przedłużenie terminu zwrotu VAT wiąże się z konkretną procedurą weryfikacyjną.
2. Wyrok WSA we Wrocławiu z 2 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 191/16 – Parkowanie pod domem pracownika nie pozbawia pełnego odliczenia VAT .
3. Wyrok WSA w Poznaniu z 28 kwietnia 2016 r., I SA/Po 2336/15 – Badanie klientów firm ubezpieczeniowych podlega zwolnieniu z VAT.
4. Wyrok NSA z 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 700/14 – CIT: wydatki na alkohol nie wykazują cechy celowości i niezbędności.
5. Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1083/14 – PIT: przystąpienie do długu nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej.

6. Wyrok WSA w Rzeszowie z 10 maja 2012 r., I SA/Rz 232/12 – datą rozpoczęcia działalności jest dzień uzyskania pierwszego przychodu.
7. Wyrok NSA z 24 kwietnia 2012 r., II FSK 1486/10 – kredyt na mieszkanie w przebudowanym budynku niemieszkalnym nie daje prawa do ulgi.
8. Wyrok NSA z 18 kwietnia 2012 r., II FSK 2120/10 – o zwolnieniu decyduje data nabycia spadku.
9. Wyrok WSA w Krakowie z 15 marca 2012 r., I SA/Kr 128/12 – potwierdzenie otrzymania korekty faktury w rozsądnym terminie nie jest sprzeczne z prawem UE.
10. Wyrok WSA w Kielcach z 14 marca 2012 r., I SA/Ke 78/12 – Interpretacja podatkowa musi być jednoznaczna.
11. Wyrok NSA z dnia 25 stycznia br., sygn. II FSK 1445/10. – wydatku na obiad z kontrahentem nie wliczymy w koszty podatkowe.
12. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Minister Finansów przeciwko Kraft Foods Polska S.A. – Urzędy skarbowe i podatnicy na remis w sporze o wymóg potwierdzania korekty faktury.
13. Wyrok NSA z dnia 6 października 2011 r., I FSK 1288/10. – leasing zwrotny nie daje firmie prawa do odliczenia VAT.
14. Wyrok WSA we Wrocławiu z 25 sierpnia 2009 r., I SA/Wr 946/09 – Obniżenia kwoty podatku dochodowego o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.


1. Wyrok WSA w Gdańsku z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 420/16 – Przedłużenie terminu zwrotu VAT wiąże się z konkretną procedurą weryfikacyjną

przedłużenie terminu zwrotu podatku następuje nie tyle do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, ile do czasu zakończenia tej weryfikacji dokonywanej w ramach postępowań wymienionych w powołanym przepisie, t.j. czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. Jeśli weryfikacja rozliczenia następowałaby poza wymienionymi postępowaniami, nie mogłaby być podstawą przedłużenia terminu zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT.


2. Wyrok WSA we Wrocławiu z 2 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 191/16 – parkowanie pod domem pracownika nie pozbawia pełnego odliczenia VAT

Zdaniem sądu, chodzi jedynie o to, by możliwość parkowania pojazdu poza siedzibą firmy była uzasadniona specyfiką prowadzonej działalności, określona została w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u podatnika, zaś podatnik zapewnił odpowiednie mechanizmy kontroli przestrzegania wykorzystania tak postawionych do dyspozycji pracowników (użytkowników) pojazdów wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą (wykonywaniem obowiązków służbowych)

3. Wyrok WSA w Poznaniu z 28 kwietnia 2016 r., I SA/Po 2336/15 – Badanie klientów firm ubezpieczeniowych podlega zwolnieniu z VAT

Czynności polegające na jej zorganizowaniu i obsłudze usług medycznych są konieczne dla realizacji usługi ubezpieczeniowej, dlatego objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

4. Wyrok NSA z 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 700/14 – CIT: wydatki na alkohol nie wykazują cechy celowości i niezbędności

Zdaniem sądu każdy wchodzący w rachubę, jako koszt uzyskania przychodów wydatek (koszt), powinien przejść „test” na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, pod kątem pozostawania w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami osiąganymi przez podatnika. (…) wydatki na alkohol nie wykazują tu cechy celowości i niezbędności. Nie są one bowiem ani niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, ani nie służą celowi szkolenia, a w konsekwencji nie służą także celowi, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie (zabezpieczenie) jego źródła w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. A skoro tak, to wydatki, które nie pozostają w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika nie mogą być rozważane ze względu na kryteria wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

5. Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1083/14 – PIT: przystąpienie do długu nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej

Zdaniem sądu przystępując do długu (kredytu zaciągniętego przez rodziców) podatniczka spowodowała jedynie, że ich zdolność kredytowa wzrosła, a nadto wzmocniła pozycję banku (wierzyciela), który w ten sposób zyskał kolejnego dłużnika, od którego mógł żądać zapłaty nie tracąc dłużnika pierwotnego. Sąd wyraźnie też podkreślił, że instytucja przystąpienia do długu nie jest tożsama z przejęciem długu. Dlatego sąd zgodził się z fiskusem, że podatniczka przystępując do długu nie ponosiła wydatków na własne cele mieszkaniowe, lecz, o ile je w ogóle ponosiła, to były wydatki wspomagające rodziców, którzy ponieśli je na cele mieszkaniowe. Fakt, że mieszkanie zostało podatniczce darowane przez rodziców, nie zmienia w żaden sposób powyższej oceny..

6. Wyrok WSA w Rzeszowie z 10 maja 2012 r., I SA/Rz 232/12 – datą rozpoczęcia działalności jest dzień uzyskania pierwszego przychodu

„To uzyskanie przychodu, a nie tylko fakt rejestracji podmiotu, ma decydujące znaczenie w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym. Dlatego też podatnik ma prawo dokonać wyboru formy opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 10 maja 2012 r.”

7. Wyrok NSA z 24 kwietnia 2012 r., II FSK 1486/10 – kredyt na mieszkanie w przebudowanym budynku niemieszkalnym nie daje prawa do ulgi

„Podatnik, który zaspokajając swoje potrzeby mieszkaniowe zaciągnął kredyt na zakup mieszkania w przebudowanym budynku niemieszkalnym nie ma prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 24 kwietnia 2012 r.”

8. Wyrok NSA z 18 kwietnia 2012 r., II FSK 2120/10 – o zwolnieniu decyduje data nabycia spadku

„Decydującym kryterium przy stosowaniu przepisów dotychczasowych lub znowelizowanych jest data nabycia spadku (własności rzeczy lub praw majątkowych), a nie data faktycznego otrzymania zachowku.”

9. Wyrok WSA w Krakowie z 15 marca 2012 r., I SA/Kr 128/12 – potwierdzenie otrzymania korekty faktury w rozsądnym terminie nie jest sprzeczne z prawem UE

„Dopiero, gdy uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, potwierdzenia otrzymania korekty faktury jest w rozsądnym terminie niemożliwe, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi przy użyciu innych środków, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. Takie stanowisko za wyrokiem TS powtórzył WSA w Krakowie w rozstrzygnięciu z 15 marca 2012 r.”

10. Wyrok WSA w Kielcach z 14 marca 2012 r., I SA/Ke 78/12 – Interpretacja podatkowa musi być jednoznaczna

„Nie jest dopuszczalne, aby organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w całości, a następnie uzasadniając ocenę potwierdził swe rozstrzygnięcie jedynie w części. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Kielcach z 14 marca 2012 r.”

11. Wyrok NSA z dnia 25 stycznia br., sygn. II FSK 1445/10. – wydatku na obiad z kontrahentem nie wliczymy w koszty podatkowe

„Wydatki na zorganizowanie spotkań biznesowych poza siedzibą firmy są wydatkami na reprezentację i nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.”

12. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Minister Finansów przeciwko Kraft Foods Polska S.A. – Urzędy skarbowe i podatnicy na remis w sporze o wymóg potwierdzania korekty faktury

„Obowiązek potwierdzenia otrzymania faktury korygującej jako warunek obniżenia podstawy opodatkowania VAT jest zgodny z prawem unijnym – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w „polskim” wyroku, który zapadł 26 stycznia b.r. Trybunał nie wykluczył jednak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania przez podatnika w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, o ile zachowane zostaną po stronie podatnika pewne warunki.”

13. Wyrok NSA z dnia 6 października 2011 r., I FSK 1288/10. – leasing zwrotny nie daje firmie prawa do odliczenia VAT

„Rozliczenie podatku związanego ze sprzedażą samochodów dokonaną na rzecz firmy leasingowej w sytuacji późniejszego użytkowania tych samochodów przez podatnika w ramach umowy leasingu operacyjnego podlega ograniczeniom wynikającym z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a w związku z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. ”

14. Wyrok WSA we Wrocławiu z 25 sierpnia 2009 r., I SA/Wr 946/09- Obniżenia kwoty podatku dochodowego o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne

„Artykuł 18 ust. 1 TWE stoi na przeszkodzie stosowaniu ustawodawstwa państwa członkowskiego, które uzależnia przyznanie prawa do obniżenia kwoty podatku dochodowego o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od warunku, by składki te były odprowadzone w tym państwie członkowskim na podstawie prawa krajowego, i które prowadzi do odmowy przyznania tego rodzaju ulgi podatkowej w przypadku, gdy składki nadające się do odliczenia od kwoty podatku dochodowego należnego w tym państwie członkowskim zostały odprowadzone w ramach systemu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego innego państwa członkowskiego.”